Хүний нөөцийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн 2019 оны хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт

2019.12 сар

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын 11 дүгээр хавсралт

 

Шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжилт

Хувь

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал

1.      

Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтцийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 Байгууллагын эрхэм зорилго, зорилт, алсын хараа, тэргүүлэх чиглэл болон дугуйлангийн хичээлийн цагийн хуваарь, улс хотын чанартай уралдаан тэмцээний болон үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүрд нь шинэчилж байна. Мөн байгууллагын вэбсайт болон фэйсбүүк хуудасд байгууллагын үйл ажиллагаа, ил тод байдал, хууль эрх зүйн тухай мөн зохион байгуулсан үйл ажиллагаа зэрэг мэдээллүүдээ шинэчлэн оруулж байна.

 

2.      

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Иргэдийн санал, гомдлыг хүлээн авч, тухай бүр ажиллаж, санал гомдлыг барагдуулж, эцэг эхчүүдийн хүлээлгийн танхимд санал хүсэлтийн хайрцагийг тогтмол ажиллуулж байна. Мөн улс хотын чанартай уралдаан тэмцээний зарлал, мэдээлэл, байгууллагын заал танхимын үйлчилгээг хэвийн явуулж үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг болон холбогдох лавлах утас, вэбсайт хаяг эрэг мэдээллийг шинэчилсэн мэдээллийн самбарт цаг тухай бүр байршуулан ажиллаж байна. 

 

3.      

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 Үйл ажиллагаатай холбоотой шаардлагатай мэдээллийг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байрлуулсан бөгөөд вэбсайтаас гадна фэйсбүүк хуудсыг өргөжүүлэн мэдээлэл оруулж ажиллаж байна. Хүүхэд багачууд, эцэг эхчүүд ордны үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй авах, мэдээллийн хурд эргэх холбоог сайжруулан ажиллаж байна.

 

4.      

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ангилж, ойлгомжтойгоор байршуулж байна.

 

6.      

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

 Зохион байгуулсан арга хэмжээ, урлаг, соёл олон нийтийн үйлчилгээ, улс, хот болон олон улсын чанартай уралдаан тэмцээний арга хэлбэр, зохион байгуулалт, холбогдох үйлчилгээний арга барилуудыг илүү боловсронгуй болгон ажиллаж байна. Зохион байгуулсан, оролцсон талаарх мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрд нь вэб сайт, фэйсбүүкэд байршуулан тогтмолжуулснаар байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй сурталчлахын зэрэгцээ иргэд, харилцагч байгууллага, ээж, аавууд, хүүхдүүдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, шүүмжлэлийг ажилдаа тусгах, ажлаа сайжруулах, шинийг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг болгон ажиллаж байна.    

 

9.      

Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 Зохион байгуулсан, оролцсон талаарх мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрд нь вэб сайт, фэйсбүүкэд байршуулан тогтмолжуулснаар байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй сурталчлан мэдээлж байна.

 

Хэсгийн дундаж хувь:

 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал;

1.      

Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах;

 2019 оны жилийн байдлаар хүүхэд асрах чөлөө авсан 11 ажилтан байна.

 

2.      

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Засгийн газрын 33 дугаар тогтоолын 6.1 дэх заалтыг үндэслэн Монголын хүүхдийн ордны захирлын 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/11 дугаар тушаалаар “Ёс зүйн зөвлөл” –ийн шинээр байгуулан, ажиллах журмыг батлав.

 

3.      

Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Мөрдөн ажиллаж байна.

 

4.      

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

 Мэдээллийн самбартаа ил тод байдлыг хангаж ажиллахын зэрэгцээ цахим хуудсанд ойлгомжтой байдлаар байрлуулан ажиллаж байна.  

 

5.      

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

 Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, үнэн зөв, шударга болгох чиглэлд анхааран ажиллаж байна.

 

 

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын 10 дугаар хавсралт

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

Зорилт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Зүрилтот түвшин (Тоо хэмжээ, хувь)

Хүрсэн түвшин (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ)

1. Хүний нөөцийг

чадавхжуулах

1

Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт

Дотоод сургалтын тоо

5-аас дээш

Хүний нөөцийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд 2019 оны байдлаар дотоод сургалт, хувь хүний хөгжлийн сургалтыг 4, архив албан хэрэг хөтлөлтийн 3, Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газраас 1,  дугуйлангийн сурагч хүүхдүүдэд зориулж “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргууд" сургалт 3 удаа, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх" сургалт 1 удаа зохион байгуулан ажиллалаа.

Албан хаагчдын хамрагдсан байдал

80 хувиас дээш

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон харьяа дээд байгууллагаас зохион байгуулсан 12 удаагийн сургалтад 29-н албан хаагч хамрагдсан. Мөн Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтан, багш нарын сургалтад 9 багш, Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалтад албан хаагчдыг бүрэн хамруулан ажиллалаа.

Гадаад сургалтад албан хаагчдын хамрагдсан байдал

20 хувиас дээш

Гар урлалын багш Ч.Хэрлэн-Ундрах Японы цэцэг амьдруулах урлаг буюу Икебана-Цэцэг урлалын сургалт, үзэсгэлэнд БНХАУ улсад, Шинжлэх ухааны лабораторийн багш З. Ерөөлдэлгэр Япон улсад "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалтад оролцов. Хүний нөөц С.Сүхбаатар Энэтхэг улсад сургалтад хамрагдлаа.

2

Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх

3 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт

70 хувиас дээш

Эрхэлж буй ажил үүргийн дагуу мэргэжил дээшлүүлэх болон магистр, докторын зэрэг ахих сургалтад дуулаачийн багш С.Алтан-Уяа, уртын дууны багш, С.Нэргүй, бүжгийн багш С.Энх-Амгалан нар суралцаж төгссөн. Салбар дугуйлангийн гар урлалын багш Г.Баянбаатар МУБИС-д  магистр, багш П.Нямсүрэн, Л.Оюунтуяа нар СУИС-ийн магистрт суралцаж байна. Мөн бичиг хэргийн ажилтан Б.Баасанжаргал архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 1 сарын сургалтад 2019 оны 4 дүгээр сард хамрагдлаа.

Хэсгийн дундаж:

2. Албан хаагчдын

нийгмийн

баталгааг хангах

3

Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх

Шагнал, урамшуулалд хамрагдсан албан

хаагчдын тоо

Гүйцэтгэлээр

 2018-2019 оны хичээлийн жилд амжилт, үр бүтээлтэй ажилласан 9 багш ажилчдыг шагнаж урамшуулав.

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ, ажилласан жил, ур чадварыг харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал  ахиулах

Гүйцэтгэлээр

 Захирлын 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/01 тоот тушаалаар ажилласан жил, ур чадварын нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоож  олгов.

4

Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал

Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулга

Сэтгэл ханамж 80 хувиас дээш

Ажиллагсдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталааг хангах 2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталж, ажилчдын санхүүгийн эрсдэлийг буруулах зорилгоор харилцагч банкны хүүг бууруулав. Өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нь хуульд заасан мөнгөн тэтгэмж олгов.

Албан хаагчдад сар бүр олгох хоол, унааны зардлыг нэмэгдүүлэх

Гүйцэтгэлээр

 Албан хаагчдын хоол унааны мөнгийг нэмэгдүүлж 5,000 төгрөг болгосон.

5

Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Жилд 1-ээс доошгүй удаа

 Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран 2-р улиралд зохион байгуулсан.

Албан хаагчдын хамрагдалт

100 хувь

100 хувь

 

 

 

 

 

Дугуйлан

Урлаг
...

Морин хуур

...

Монгол ардын дуу дуулаач

...

Хуучир ёочин

...

Ёочин

...

Лимбэ

...

Төгөлдөр хуур

...

Ятга, төгөлдөр хуур

...

Шанз, төгөлдөр хуур

...

Хийл

...

Дуулаач

...

Бүжиг

...

Драм

Уран бүтээл
...

Зураг

...

Монгол хэл, бичиг

...

Шатар

...

Математик

...

Гар урлал

...

Загвар зохион бүтээх

...

Шинжлэх ухааны лаборатори

...

Санхүүгийн боловсрол

Гадаад хэл
...

Англи хэл

...

Япон хэл

...

Хятад хэл

Салбар дугуйлан
...

Сүхбаатар дүүрэг

...

Хан-Уул дүүрэг

...

Чингэлтэй дүүрэг

...

Сонгинохайрхан дүүрэг

...

Баянзүрх дүүрэг

...

Налайх дүүрэг

...

Баянгол дүүрэг

Мэдээ мэдээлэл

НИЙТ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН АНХААРАЛД

Томуу, томуу төст өвчний өвчлөл, тархалт болон Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Нийслэлийн Засаг даргын А/108 тоот захирамж

Дэлгэрэнгүй »

“Цодгор хүү” Монгол улсын аварга шалгаруулах 29 дэхь удаагийн тэмцээн

2020 оны 01 дүгээр сарын 24                                             &nb...

Дэлгэрэнгүй »

“ХИЙЖҮҮЛСЭН УНДААНААС ТАТГАЛЗЪЯ”

2020.01.21 Хайртай үрсийнхээ эрүүл мэндийн төлөө эцэг эхчүүд бид #ӨӨРСДӨӨ хийжүүлсэн болон чихэрлэг ундаанаас татгалзаж, зөв үлгэр дууриалал үзүүлцгээе. Энэхүү ажлын хүрээнд зохион байгуулагдаж буй гар зургийн уралдаанд хүүхдүүд багачуудаа орлцуулахыг уриалж байна. ХҮҮХДИЙНХЭЭ ТӨЛӨӨ &ldq...

Дэлгэрэнгүй »

Уралдаан наадам

"Хичээнгүй бичигтэн-2019" уран бичлэгийн Улсын уралдаан

Удахгүй болох тэмцээн уралдаан

Thumbnail [100%x225]
"Өсвөрийн хийлчдийн Олон улсын нээлттэй III уралдаан-2020"

Нийслэлийн Засаг Даргын ивээл дор зохион байгуулагддаг "Өсвөрийн хийлчдийн Олон улсын нээлттэй...

Thumbnail [100%x225]
Сургуулийн өмнөх насны сурагчдын “Шувуухай-2019” бүжгийн Улсын уралдаан

Монголын хүүхдийн ордноос 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн "Ш...

Thumbnail [100%x225]
“Ганга мөрний уянга-2020” Энэтхэг бүжгийн Улсын уралдаан

“ГАНГА МӨРНИЙ УЯНГА” ЭНЭТХЭГ БҮЖГИЙН УЛСЫН УРАЛДААН “Ганга мөрний уянга” Э...

Асуулт & Хариулт

 •  Боломжгүй. Сургалтын төлбөрийг жилээр нь авдаг.

ЕБС-ийн 3-12 дугаар ангийн сурагчид хамрагдах боломжтой.

 • Тухайн хичээлийн жилийн 9 дүгээр сараас 5 дугаар сар хүртэл буюу 8 сарын хугацаатай хичээллэнэ.
 • Хөгжмийн дугуйлан: Ганцаарчилсан байдлаар хичээл явагдана.
 • Группын дугуйлан: 1 ангид 20-25 сурагчтай хичээллэнэ.
 • Өглөөний ээлж: 08:30 -10:00 цаг, 10:10-11:40,
 • Өдрийн ээлж: 14:30-15:55 цаг, 16:05-17:30 цаг

Нийслэлийн 7 дүүрэгт 19 байршилд 7 төрлийн 30 салбар дугуйлан хичээллэж байна.

 • Боломжгүй. Дагаж мөрдөх журамд заасан байгаа.
 • Жил бүрийн 12 дугаар сарын 26-31-ны өдрүүдэд болдог
 • Үгүй. Амралтын өдөр ганцаарчилсан дугуйлангаас бусад дугуйлан хичээллэхгүй.
 • Группын дугуйлан долоо хоногт 2 удаа. 1 хичээллэхдээ 1:30 минут
 • Ганцаарчилсан төрлийн дугуйлан долоо хоногт 2 удаа, 40 минутаар хичээллэнэ
 • Дугуйлангийн төлбөрийн мэдээллийг дугуйлангийн багшаас                 
 • МХО-ны сургалтын албаны дугаар 11-318275

Сургалтын төлбөр төлөх заавар

Байгууллагын нэр: МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН ОРДОН

Банкны нэр: ТӨРИЙН САН 

Дансны дугаар: 1002000510660

Мөнгөн дүн: ТУХАЙН ДУГУЙЛАНГИЙН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

Гүйлгээний утга: БАГШИЙН КОД, СУРАГЧ ХҮҮХДИЙН ОВОГ НЭР

СҮҮЛД МЭДЭЭЛЛИЙГ ШИНЭЧИЛСЭН ОГНОО: 2019 оны 09 дүгээр сар