МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН ОРДНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

БАЙГУУЛЛАГЫН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ХЭРЭГЖИЛТ “САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ”

АЛБАН ДААЛГАВРЫН ХҮРЭЭНД 2020 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2020-12-25

 

Харъяалагдах алба

Төлөвлөлт

Төлөвлөлтийн биелэлт

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Захиргаа аж, ахуйн алба

 

Ажилтан, албан хаагчдын цаг ашиглалт, хоцролт, таслалтанд хяналт тавьж, ажлын бүтээмжийг сайжруулах, үүрэгт ажлаа чанартай, үр дүнтэй хийж гүйцэтгэх, ажлын байрны дэг журмыг чанд сахих

 

Нийт ажилтан, албан хаагчдын ажлын цагийн бүртгэл, ажлын байран дахь ажлын цаг ашиглалт, сахилга хариуцлага, дэг журмыг сахин ажиллаж байна.

Мөн албан тушаалтнуудын сахилга, хариуцлагыг өндөржүүлж, ажлын байранд архидан согтуурах, албан үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ согтууруулах ундаа хэрэглэх явдлыг таслан зогсоох, зөрчил гаргасан албан хаагчдад албан тушаал үл харгалзан ажлаас халах сахилгын шийтгэл ногдуулах журмын мөрдөн ажиллаж байна.  

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай”

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний  дагуу 12 хүртэлх насны хүүхэдтэй эцэг,  эхчүүд, гэрээсээ цахимаар ажлаа гүйцэтгэх боломж олгож ажиллаж байна. Захиргааны ажилтнууд гэрээсээ цахимаар ажиллах заавар боловсруулан мөрдөн ажиллаж байна. Ажилтнууд erp.ulaanbaatar.mn сүлжээнд тогтмол холбогдож өдөр тутмын ажлаа хийж байна. 

 

Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогоор ажилтан, албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, мэргэшсэн албыг бэхжүүлэх

 

Байгууллагыг оновчтой бүтцээр ажиллуулж, чиг үүргийн давхцлыг арилгах, ажлын хариуцлага, бүтээмжийг сайжруулахаар “Ажлын байрны тодорхойлолт”-ын заалтыг сайжруулан ажиллаж байна.

 

Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, заавар зөвлөмжийн дагуу байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, үр дүнг сайжруулах, төрийн албаны стандартыг мөрдөж ажиллах

“Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” албан даалгаврын хэрэгжилтийн хүрээнд манай байгууллага нь ажилтан, албан хаагчдын ажлын байран дахь сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах үйл ажиллагааг алба тус бүрээр төлөвлөгөө гарган ажилласан. Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, Хөдөлмөрийн хууль, “Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Байгууллагын ёс зүйн дүрэм”-ийг дагаж мөрдөх, алдаа дутагдал гаргасан бол хариуцлага тооцох, ёс зүйн зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хариуцлага тооцон ажиллалаа

 

Ажилтан, албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын үр бүтээмжийг сайжруулах

Ажилтан албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын үр бүтээмжийг сайжруулах зорилгоор аж ахуй, үйлчилгээний хэсэгт өдөр тутмын цэвэрлэсэн талбай, түүний давтамж зэргийг хөтлөх дэвтэр гарган ажиллаж, бусдад ил тод мэдээлж ажиллаж байна.

 

 

 

 

 

 

 

Эцэг эхчүүд, ажилтан, албан хаагчдаас ирүүлсэн санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хяналтыг сайжруулах, зөрчил дутагдал гаргасан албан тушаалтанд тухай бүр хариуцлага тооцуулан зохих албан тушаалтанд мэдээлж ажиллах

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ыг баримтлан  нийт 38 хүсэлтийг өргөдөл гомдлын нэгдсэн программд шуурхай бүртгэж, холбогдох алба, нэгжийн дарга нарт шилжүүлж, шийдвэрлэлтэд тухай бүр хяналт тавин ажиллалаа. Санал хүсэлтийн дийлэнх буюу 93%-ийг байгууллагын болон цалингийн тодорхойлолт, үлдсэн хувийг чөлөө хүссэн болон сурагчдыг шагнах өргөдлүүд эзэлж байна.

 

Албан тушаалтнуудын сахилга, хариуцлагыг өндөржүүлж, ажлын байранд архидан согтуурах, албан үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ согтууруулах ундаа хэрэглэх явдлыг таслан зогсоох, зөрчил гаргасан албан хаагчдад албан тушаал үл харгалзан ажлаа халах сахилгын шийтгэл ногдуулах

Албан тушаалтнуудын сахилга, хариуцлагыг өндөржүүлж, Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд “Маскаа зүүцгээе, гараа угаая” аяны хүрээнд байгууллагын нийт ажилтан, албан хаагчид, үйлчлүүлж буй иргэдэд мэдээллийг хүргэж хяналт тавьж, дэг журмыг сахин ажиллаж байна. Мөн ажлын байранд архидан согтуурах, албан үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ согтууруулах ундаа хэрэглэх явдлыг таслан зогсоох, зөрчил гаргасан албан хаагчдад албан тушаал үл харгалзан ажлаа халах сахилгын шийтгэл ногдуулах ажлын дагуу ажлын байран дээр архидан согтуурч, албан үүргийн хариуцлага алдахгүй байх үүргийг чанд биелүүлэн ажиллаж байна.

 

Иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэл, ёс зүйн доголдол гаргахгүй үйлчлэх, Ёс зүйн хорооныхоо үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, зөрчил гаргасан албан хаагчдад хариуцлага хүлээлгэн, зохих журмын дагуу холбогдох байгууллага, иргэд, ажилтнууддаа мэдээлэх

Монголын Хүүхдийн Ордон нь иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэл, ёс зүйн доголдол гаргахгүй үйлчлэх, зөрчил гаргасан албан хаагчдад хариуцлага хүлээлгэн, зохих журмын дагуу ажиллаж байна.

Төрийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр иргэд, дугуйлангийн сурагчид, эцэг эхчүүдээс гаргасан өргөдөл гомдлыг өргөдөл гомдлын Smartcity цахим хэлбэрээр хүлээн авах

Төрийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр иргэд, дугуйлангийн сурагчид, эцэг эхчүүдээс гаргасан өргөдөл гомдлыг өргөдөл гомдлын Smartcity цахим хэлбэрээр хүлээн авч, цаасан хэлбэрээр ирсэн өргөдөл гомдлыг холбогдох албад болон албан тушаалтанд танилцуулж шийдүүлэн, цаг тухай бүрт нь Smartcity программд бүртгэж ажиллаж байна.

 

 

Гал түймэр, үер, газар хөдлөлт, хүн, мал, амьтны гоц халдварт өвчин гарах зэрэг гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлж, байгууллагын харуул хамгаалалтыг сайжруулах, иргэд болон албан хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах

Хөдөлмөрийн аюулгүй орчинд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж, байгууллагын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталж, төлөвлөгөө гарган ажиллаж галын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тайзны нийт ажиллагсдад танилцуулан баталгаажуулсан.

 1. Энэ жил байгууллагын нийт 10757м2 талбайн хүрээнд мэргэжлийн байгууллагаар анх удаа эрсдлийн үнэлгээг хийлгэж, заавар зөвлөгөөний дагуу засаж сайжруулах ажлуудыг төлөвлөгөө гарган биелүүлсэн. Байгууллагын хэмжээд нэгдсэн ариутгал, цэвэрлэгээг гадны мэргэжлийн ажилчдаар 5 удаа хийлгэсэн.
 2. Мөн энэ жил анх удаа байгууллагын хэмжээнд Гамшиг, Гал түймрээс хамгаалах монголын нийгэмлэг ТББ-аар эрсдлийн үнэлгээг 2020 оны 03 дугаар сарын 30ны өдрөөс эхлэн хийлгэж дууслаа.  Үүнд:

1.Уур амьсгалын гаралтай аюулт үзэгдлийн эрсдэлийн үнэлгээ

2.Геологийн гаралтай гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ /газар хөдлөлт/

3.Объектын гал түймрийн эрсдэлийн үнэлгээ

4.Биологийн гаралтай аюулт өвчний эрсдэлийн үнэлгээ

5.Хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй аюул, эрсдлийн үнэлгээ зэрэг багтана.

 

 

 

2.

 

 

Сургалтын алба

Багш нарын ажлын нийт үзүүлэлтийг дүгнэх ажлын зорилгоор журам гарган хяналт тавьж, хариуцлага тооцон ажиллах

Багш нарын цаг ашиглалт, ажлын бүтээмжийг сайжруулж, үүрэгт ажлаа чанартай, үр дүнтэй хийж гүйцэтгэх, сахилга хариуцлага дээшлүүлэх зорилгыг баримтлан багш нарын ажлыг дүгнэн ажилласан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Санхүүгийн алба

Байгууллагын ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажиллах

Байгууллагын ёс зүйн дүрмийг баримтлан хууль дээдлэх, тэгш байдал, ажилдаа идэвхи санаачлагатай, хариуцлагатай хандах, олон нийтэд тэгш үйлчлэх тал дээр анхааран ажилласан.

 

Сахилга бат сайжруулах байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан хууль тогтоомжийн дагуу бодлогын баримт бичиг дээр ажиллах

Байгууллагын бодлогын баримт бичгийн шинэчлэлийг мөрдөн ажиллаж байна. Мөн байгууллагын өмч хөрөнгө хадгалалт, хамгаалалт, бараа материалын тооллогыг жилд 2 удаа хийж Өмч хамгааллын комисстой хамтран ажиллаж байна.

Албан хаагчдын ирцийн бүртгэл, цаг ашиглалт, нийтийг хамарсан ажилд оролцсон байдал, захиргааны чөлөө олголт, эмнэлгийн хуудас, эмчийн магадлагааны үндэслэл зэргийг хянаж, цалингийн тооцоо, ажил дүгнэхэд тооцох.

Ажилчин, албан хаагчдын ирцийн бүртгэл, нийт ажилчдыг хамарсан үйл ажиллагаанд идэвхи санаачлагатай оролцсон байдал, албан ёсны чөлөө олголт, эмчийн магадлагаа зэргийг үндэслэн сайтар хянаж , цалин олгон  тооцоо хийж  ажиллаж байна.

 

 

 

 

4.

 

Тайз, инженерийн алба

Албаны ажилчдын ажлын цаг ашиглалт, хариуцлагыг өндөржүүлэх

Ажилтан, албан хаагчдад ажлын байран дахь дэг журам, ажлын бүтээмжийг сайжруулах,  цаг ашиглалт, идэвх санаачлагыг сайжруулах чиглэлээр заавар зөвлөгөө өгч ажиллав.

 

Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай ажиллах

Тайзны ажилчид галын болон техник тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн зааварчилгаа, зөвлөмж авч, осол аваар гаргалгүй ажилласан.

 

 

 

5.

 

 

 

Дотоод хяналтын нэгж

 

 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх

Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн зарим заалтыг баримтлан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Нийтийн албаны ашиг сонирхлын зөрчлөөс  урьдчилан сэргийлэх тухай журмын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Захиргаа аж ахуйн алба, Санхүүгийн алба, Сургалтын алба, Тайз инженерийн албанд урьдчилан сэргийлэх зорилгоор албадын дарга нарт хуулийн мэдээ, мэдээллийг хүргэн, хяналт тавин ажиллалаа.

 

Дугуйлан

Урлаг
...

Морин хуур

...

Монгол ардын дуу дуулаач

...

Хуучир ёочин

...

Ёочин

...

Лимбэ, Бишгүүр, Төгөлдөр хуур

...

Төгөлдөр хуур

...

Ятга, төгөлдөр хуур

...

Шанз, төгөлдөр хуур

...

Хийл

...

Дуулаач

...

Бүжиг

...

Драм

Уран бүтээл
...

Зураг

...

Монгол хэл, бичиг

...

Шатар

...

Математик

...

Гар урлал

...

Загвар зохион бүтээх

...

Шинжлэх ухааны лаборатори

...

Санхүүгийн боловсрол

...

Монгол хүүхэд- Өв соёл

Гадаад хэл
...

Англи хэл

...

Япон хэл

...

Хятад хэл

Салбар дугуйлан
...

Сүхбаатар дүүрэг

...

Хан-Уул дүүрэг

...

Чингэлтэй дүүрэг

...

Сонгинохайрхан дүүрэг

...

Баянзүрх дүүрэг

...

Налайх дүүрэг

...

Баянгол дүүрэг

Мэдээ мэдээлэл

2021-2022 оны хичээлийн жилийн дугуйлангийн элсэлтийн бүртгэл

Монголын хүүхдийн ордны 2021-2022 оны хичээлийн жилийн дугуйлангийн элсэлтийн бүртгэл цахимаар болон танхимаар зохион байгуулагдана. Дугуйлангийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://mxo.ub.gov.mn/contents Дугуйлангийн цахим бүртгэлийг: https://mxo-burtgel.mn/ Цахим бүртгэлийн сайт 09/08-ны өдөр нээ...

Дэлгэрэнгүй »

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН ОРДНЫ СУРГАЛТЫН АЛБА.

Монголын Хүүхдийн ордны 2021-2022 оны хичээлийн жилийн дугуйлангийн үйл ажиллагаа Улсын Онцгой Комиссын шийдвэрийн дагуу эхлэх тул албан ёсны шийдвэр ирсний дараа Та бүхэнд тодорхой мэдээлэл хүргэн бүртгэлээ эхлүүлэх болно.  МХО-ы сургалтын алба 11-318275

Дэлгэрэнгүй »

Цайны газрын түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах тухай.

Цайны газрын түрээслэх тухай.  2021.08.15

Дэлгэрэнгүй »

Уралдаан наадам

2020-2021 оны Улсын уралдаан тэмцээнүүдийн хуваарь

Удахгүй болох тэмцээн уралдаан

Thumbnail [100%x225]
"Хичээнгүй бичигтэн-2019" уран бичлэгийн Улсын уралдаан

Thumbnail [100%x225]
"Өсвөрийн хийлчдийн Олон улсын нээлттэй III уралдаан-2020"

Нийслэлийн Засаг Даргын ивээл дор зохион байгуулагддаг "Өсвөрийн хийлчдийн Олон улсын нээлттэй...

Thumbnail [100%x225]
Сургуулийн өмнөх насны сурагчдын “Шувуухай-2019” бүжгийн Улсын уралдаан

Монголын хүүхдийн ордноос 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн "Ш...

Асуулт & Хариулт

 •  Боломжгүй. Сургалтын төлбөрийг жилээр нь авдаг.

ЕБС-ийн 3-12 дугаар ангийн сурагчид хамрагдах боломжтой.

 • Тухайн хичээлийн жилийн 9 дүгээр сараас 5 дугаар сар хүртэл буюу 8 сарын хугацаатай хичээллэнэ.
 • Хөгжмийн дугуйлан: Ганцаарчилсан байдлаар хичээл явагдана.
 • Группын дугуйлан: 1 ангид 20-25 сурагчтай хичээллэнэ.
 • Өглөөний ээлж: 08:30 -10:00 цаг, 10:10-11:40,
 • Өдрийн ээлж: 14:30-15:55 цаг, 16:05-17:30 цаг

Нийслэлийн 7 дүүрэгт 19 байршилд 7 төрлийн 30 салбар дугуйлан хичээллэж байна.

 • Боломжгүй. Дагаж мөрдөх журамд заасан байгаа.
 • Жил бүрийн 12 дугаар сарын 26-31-ны өдрүүдэд болдог
 • Үгүй. Амралтын өдөр ганцаарчилсан дугуйлангаас бусад дугуйлан хичээллэхгүй.
 • Группын дугуйлан долоо хоногт 2 удаа. 1 хичээллэхдээ 1:30 минут
 • Ганцаарчилсан төрлийн дугуйлан долоо хоногт 2 удаа, 40 минутаар хичээллэнэ
 • Дугуйлангийн төлбөрийн мэдээллийг дугуйлангийн багшаас                 
 • МХО-ны сургалтын албаны дугаар 11-318275

Сургалтын төлбөр төлөх заавар

Байгууллагын нэр: МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН ОРДОН

Банкны нэр: ТӨРИЙН САН 

Дансны дугаар: 100200051060

Мөнгөн дүн: ТУХАЙН ДУГУЙЛАНГИЙН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

Гүйлгээний утга: БАГШИЙН КОД, СУРАГЧ ХҮҮХДИЙН ОВОГ НЭР

СҮҮЛД МЭДЭЭЛЛИЙГ ШИНЭЧИЛСЭН ОГНОО: 2019 оны 09 дүгээр сар