Хүний нөөцийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн 2020 оны хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт

АЖИЛЛАГСДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛД 2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

 

2021-01-10

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

Зорилт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Зорилтот түвшин (Тоо хэмжээ, хувь)

Хүрсэн түвшин (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ)

1. Хүний нөөцийг

чадавхжуулах

1

Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт

Дотоод сургалтын тоо

5-аас дээш

Улсын хэмжээнд 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс эхлэн зарласан онцгой байдлын нөхцөл байдалтай уялдуулан гаргасан шийдвэрийн дагуу байгууллагын 2020 оны хүний нөөцийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний танхимийн сургалтууд тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдсон.

Цөөн хүнийг хамруулан, зөвхөн захиргааны ажилчиддаа Архив албан хэрэг хөтлөлтийн 1 сургалт, Нийслэлийн Архивын газраас Zoom платформ ашиглан 1 сургалт зохион байгууллаа. Дугуйлангийн сурагч хүүхдүүд, эцэг эхчүүдэд зориулж зохион байгуулдаг “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргууд цуврал  сургалт Коронавирусын тархалт, хөл хорионы улмаас хойшлогдсон. 

Сургалтын менежер Б.Оюунзулыг Архивын ерөнхий газраас зохион байгуулдаг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн онол арга зүйн 1 сарын сургалтад, Тайз, инженерийн албаны дарга А.Одонцэцэгийг ХАБЭА-н ажилтан бэлтгэх сургалтад тус тус хамруулсан. Хүний нөөцийн ажилтан Б.Баасанжаргал хүний нөөцийн сургалтад сууж, салбар дугуйлангийн багш М.Болоргэрэл IBT төвийн IELTS-д бэлдэх сургалтад тус тус хамрагдаж байна.

Албан хаагчдын хамрагдсан байдал

80 хувиас дээш

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын Газар болон харьяа дээд байгууллагаас зохион байгуулсан 6 удаагийн сургалтад 11  албан хаагч хамрагдсан.

Гадаад сургалтад албан хаагчдын хамрагдсан байдал

20 хувиас дээш

Дэлхий нийтээр тархаад буй Ковид-19 цар тахлын улмаас гадаад улсуудад зохион байгуулагдах байсан сургалт, арга хэмжээнүүд цуцлагдсан.

2

Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх

3 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт

70 хувиас дээш

Эрхэлж буй ажил үүргийн дагуу мэргэжил дээшлүүлэхээр докторын зэрэг ахих сургалтад Хийлийн багш Г.Отгонжаргал МУ-ын Консерваторит, салбар дугуйлангийн драмын багш Б.Тунгалаг СУИС-д тус тус суралцаж байна. Салбар дугуйлангийн гар урлалын багш Г.Баянбаатар МУБИС-д  магистр, багш П.Нямсүрэн, Л.Оюунтуяа, Д.Дашмягмар, сүлжээний инженер Б.Баяр-Эрдэнэ нар СУИС-ийн магистр, Сургалтын албаны дарга Б.Болормаа Удирдлагын академид магистраар суралцаж байна.

Хэсгийн дундаж:

2. Албан хаагчдын

нийгмийн

баталгааг хангах

3

  Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх

Шагнал, урамшуулалд хамрагдсан албан

хаагчдын тоо

Гүйцэтгэлээр

2019-2020 оны хичээлийн жилд амжилттай, үр бүтээлтэй ажилласан 4 багш ажилтныг шагнаж урамшуулав.  Байгууллагын Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны зүгээс жил бүр олгодог буцалтгүй тусламжийг 5 хүнд олгов. Мөн төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох журмын дагуу байгууллагын нийт багш, албан хаагчдад улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшууллыг нэгтгэн бүтэн жилээр олгов.

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ, ажилласан жил, ур чадварыг харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал  ахиулах

Гүйцэтгэлээр

Захирлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/01 тоот тушаалаар ажилласан жил, ур чадварын нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоож  олгов.

4

Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал

Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулга

Сэтгэл ханамж 80 хувиас дээш

Ажиллагсдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах 2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталж, өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 9 ажилтанд хуульд заасан мөнгөн тэтгэмж олгов. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагыг хангуулах ажлын хүрээнд байгуулагын хэмжээнд жилд 2 удаа томоохон хэмжээний их цэвэрлэгээ зохион байгуулан, 1 давхрын ариун цэврийн өрөөг засан сайжруулж, цар тахалтай холбоотойгоор ариутгал цэвэрлэгээг тогтмол хийж байна.

Албан хаагчдад сар бүр олгох хоол, унааны зардлыг нэмэгдүүлэх

Гүйцэтгэлээр

Албан хаагчдын хоол унааны мөнгийг нэмэгдүүлж 5,000 төгрөг болгосон.

5

Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Жилд 1-ээс доошгүй удаа

 Ковид-19 цар тахлын улмаас энэ жил ажилчдын эрүүл мэндийн үзлэг хойшлогдсон. Харин витаминжуулалтын аянаа дахин зохион байгуулж, коронавирусын өвчлөлийн үед хүний биед нэн чухал хэрэгцээтэй Д аминдэмийг бүх ажилчиддаа өгсөн.

Албан хаагчдын хамрагдалт

100 хувь

 

ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН

 

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

Шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжилт

Хувь

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал

1.

Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтцийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 Байгууллагын эрхэм зорилго, зорилт, алсын хараа, тэргүүлэх чиглэл болон дугуйлангийн хичээлийн цагийн хуваарь, улс хотын чанартай уралдаан тэмцээний болон үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүрд нь шинэчилж байна. Мөн байгууллагын вэбсайт болон фэйсбүүк хуудаст байгууллагын үйл ажиллагаа, ил тод байдал, хууль эрх зүйн тухай мөн зохион байгуулсан үйл ажиллагаа зэрэг мэдээллүүдээ шинэчлэн оруулж байна.

 

2.

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 Иргэдийн санал, гомдлыг хүлээн авч, тухай бүр ажиллаж, санал гомдлыг барагдуулж, эцэг эхчүүдийн хүлээлгийн танхимд санал хүсэлтийн хайрцагийг тогтмол ажиллуулж байна. Мөн улс хотын чанартай уралдаан тэмцээний зарлал, мэдээлэл, байгууллагын заал танхимын үйлчилгээг хэвийн явуулж үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг болон холбогдох лавлах утас, вэбсайт хаяг эрэг мэдээллийг шинэчилсэн мэдээллийн самбарт цаг тухай бүр байршуулан ажиллаж байна. 

 

3.

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 Үйл ажиллагаатай холбоотой шаардлагатай мэдээллийг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байрлуулсан бөгөөд вэбсайтаас гадна фэйсбүүк хуудсыг өргөжүүлэн мэдээлэл оруулж ажиллаж байна. Хүүхэд багачууд, эцэг эхчүүд ордны үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй авах, мэдээллийн хурд эргэх холбоог сайжруулан ажиллаж байна.

 

4.

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа    ангилж, ойлгомжтойгоор байршуулж байна.

 

6.

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

Зохион байгуулсан арга хэмжээ, урлаг, соёл олон нийтийн үйлчилгээ, улс, хот болон олон улсын чанартай уралдаан тэмцээний арга хэлбэр, зохион байгуулалт, холбогдох үйлчилгээний арга барилуудыг илүү боловсронгуй болгон ажиллаж байна. Зохион байгуулсан, оролцсон талаарх мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрд нь вэб сайт, фэйсбүүкэд байршуулан тогтмолжуулснаар байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй сурталчлахын зэрэгцээ иргэд, харилцагч байгууллага, ээж, аавууд, хүүхдүүдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, шүүмжлэлийг ажилдаа тусгах, ажлаа сайжруулах, шинийг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг болгон ажиллаж байна.

 

9.

Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Зохион байгуулсан, оролцсон талаарх мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрд нь вэб сайт, фэйсбүүкэд байршуулан тогтмолжуулснаар байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй сурталчлан мэдээлж байна.

 

Хэсгийн дундаж хувь:

 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал;

1.

Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах;

 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 6 ажлын байр шинээр зарлагдсан бөгөөд ажлын байрны зарыг байгууллагын фэйсбүүк хуудас, вэб сайт болон мэдээллийн самбарт тухай бүр байрлуулж ажилласан. Мөн 2020 онд хүүхэд асрах чөлөө авсан 10 ажилтан байна.

 

 

2.

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Засгийн газрын 33 дугаар тогтоолын 6,1 дэх заалтыг үндэслэн Монголын хүүхдийн ордны захирлын 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдрийн а/11 тоот тушаалаар “Ёс зүйн зөвлөл” –ийн шинэ байгуулан ажиллах журмыг батлав.

 

3.

Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Мөрдөн ажиллаж байна. Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам батлах тухай 3 дугаар тогтоолоор дагуу Монголын хүүхдийн ордон нь албан тушаалын тодорхойлолтоо шинэчлэн боловсруулж баталсан. Мөн албан тушаалын тодорхойлолтод тавигдах шаардлагад нийцсэн ажилтнуудыг томилон ажиллаж байна.

 

4.

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

Мэдээллийн самбартаа ил тод байдлыг хангаж ажиллахын зэрэгцээ цахим хуудастаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан ажиллаж байна.  Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах чиглэлд 2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө баталж, хэрэгжилтийг гаргасан.

 

5.

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

 Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, үнэн зөв, шударга болгох чиглэлд анхааран ажиллаж байна.

 

Хэсгийн дундаж хувь:

 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь:

 

2019.12 сар

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын 11 дүгээр хавсралт

 

Шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжилт

Хувь

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал

1.      

Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтцийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 Байгууллагын эрхэм зорилго, зорилт, алсын хараа, тэргүүлэх чиглэл болон дугуйлангийн хичээлийн цагийн хуваарь, улс хотын чанартай уралдаан тэмцээний болон үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүрд нь шинэчилж байна. Мөн байгууллагын вэбсайт болон фэйсбүүк хуудасд байгууллагын үйл ажиллагаа, ил тод байдал, хууль эрх зүйн тухай мөн зохион байгуулсан үйл ажиллагаа зэрэг мэдээллүүдээ шинэчлэн оруулж байна.

 

2.      

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Иргэдийн санал, гомдлыг хүлээн авч, тухай бүр ажиллаж, санал гомдлыг барагдуулж, эцэг эхчүүдийн хүлээлгийн танхимд санал хүсэлтийн хайрцагийг тогтмол ажиллуулж байна. Мөн улс хотын чанартай уралдаан тэмцээний зарлал, мэдээлэл, байгууллагын заал танхимын үйлчилгээг хэвийн явуулж үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг болон холбогдох лавлах утас, вэбсайт хаяг эрэг мэдээллийг шинэчилсэн мэдээллийн самбарт цаг тухай бүр байршуулан ажиллаж байна. 

 

3.      

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 Үйл ажиллагаатай холбоотой шаардлагатай мэдээллийг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байрлуулсан бөгөөд вэбсайтаас гадна фэйсбүүк хуудсыг өргөжүүлэн мэдээлэл оруулж ажиллаж байна. Хүүхэд багачууд, эцэг эхчүүд ордны үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй авах, мэдээллийн хурд эргэх холбоог сайжруулан ажиллаж байна.

 

4.      

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ангилж, ойлгомжтойгоор байршуулж байна.

 

6.      

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

 Зохион байгуулсан арга хэмжээ, урлаг, соёл олон нийтийн үйлчилгээ, улс, хот болон олон улсын чанартай уралдаан тэмцээний арга хэлбэр, зохион байгуулалт, холбогдох үйлчилгээний арга барилуудыг илүү боловсронгуй болгон ажиллаж байна. Зохион байгуулсан, оролцсон талаарх мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрд нь вэб сайт, фэйсбүүкэд байршуулан тогтмолжуулснаар байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй сурталчлахын зэрэгцээ иргэд, харилцагч байгууллага, ээж, аавууд, хүүхдүүдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, шүүмжлэлийг ажилдаа тусгах, ажлаа сайжруулах, шинийг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг болгон ажиллаж байна.    

 

9.      

Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

 Зохион байгуулсан, оролцсон талаарх мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрд нь вэб сайт, фэйсбүүкэд байршуулан тогтмолжуулснаар байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй сурталчлан мэдээлж байна.

 

Хэсгийн дундаж хувь:

 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал;

1.      

Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах;

 2019 оны жилийн байдлаар хүүхэд асрах чөлөө авсан 11 ажилтан байна.

 

2.      

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Засгийн газрын 33 дугаар тогтоолын 6.1 дэх заалтыг үндэслэн Монголын хүүхдийн ордны захирлын 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/11 дугаар тушаалаар “Ёс зүйн зөвлөл” –ийн шинээр байгуулан, ажиллах журмыг батлав.

 

3.      

Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Мөрдөн ажиллаж байна.

 

4.      

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

 Мэдээллийн самбартаа ил тод байдлыг хангаж ажиллахын зэрэгцээ цахим хуудсанд ойлгомжтой байдлаар байрлуулан ажиллаж байна.  

 

5.      

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;

 Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, үнэн зөв, шударга болгох чиглэлд анхааран ажиллаж байна.

 

 

Дугуйлан

Урлаг
...

Морин хуур

...

Монгол ардын дуу дуулаач

...

Хуучир ёочин

...

Ёочин

...

Лимбэ, Бишгүүр, Төгөлдөр хуур

...

Төгөлдөр хуур

...

Ятга, төгөлдөр хуур

...

Шанз, төгөлдөр хуур

...

Хийл

...

Дуулаач

...

Бүжиг

...

Драм

Уран бүтээл
...

Зураг

...

Монгол хэл, бичиг

...

Шатар

...

Математик

...

Гар урлал

...

Загвар зохион бүтээх

...

Шинжлэх ухааны лаборатори

...

Санхүүгийн боловсрол

...

Монгол хүүхэд- Өв соёл

Гадаад хэл
...

Англи хэл

...

Япон хэл

...

Хятад хэл

Салбар дугуйлан
...

Сүхбаатар дүүрэг

...

Хан-Уул дүүрэг

...

Чингэлтэй дүүрэг

...

Сонгинохайрхан дүүрэг

...

Баянзүрх дүүрэг

...

Налайх дүүрэг

...

Баянгол дүүрэг

Мэдээ мэдээлэл

2021-2022 оны хичээлийн жилийн дугуйлангийн элсэлтийн бүртгэл

Монголын хүүхдийн ордны 2021-2022 оны хичээлийн жилийн дугуйлангийн элсэлтийн бүртгэл цахимаар болон танхимаар зохион байгуулагдана. Дугуйлангийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://mxo.ub.gov.mn/contents Дугуйлангийн цахим бүртгэлийг: https://mxo-burtgel.mn/ Цахим бүртгэлийн сайт 09/08-ны өдөр нээ...

Дэлгэрэнгүй »

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН ОРДНЫ СУРГАЛТЫН АЛБА.

Монголын Хүүхдийн ордны 2021-2022 оны хичээлийн жилийн дугуйлангийн үйл ажиллагаа Улсын Онцгой Комиссын шийдвэрийн дагуу эхлэх тул албан ёсны шийдвэр ирсний дараа Та бүхэнд тодорхой мэдээлэл хүргэн бүртгэлээ эхлүүлэх болно.  МХО-ы сургалтын алба 11-318275

Дэлгэрэнгүй »

Цайны газрын түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах тухай.

Цайны газрын түрээслэх тухай.  2021.08.15

Дэлгэрэнгүй »

Уралдаан наадам

2020-2021 оны Улсын уралдаан тэмцээнүүдийн хуваарь

Удахгүй болох тэмцээн уралдаан

Thumbnail [100%x225]
"Хичээнгүй бичигтэн-2019" уран бичлэгийн Улсын уралдаан

Thumbnail [100%x225]
"Өсвөрийн хийлчдийн Олон улсын нээлттэй III уралдаан-2020"

Нийслэлийн Засаг Даргын ивээл дор зохион байгуулагддаг "Өсвөрийн хийлчдийн Олон улсын нээлттэй...

Thumbnail [100%x225]
Сургуулийн өмнөх насны сурагчдын “Шувуухай-2019” бүжгийн Улсын уралдаан

Монголын хүүхдийн ордноос 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн "Ш...

Асуулт & Хариулт

 •  Боломжгүй. Сургалтын төлбөрийг жилээр нь авдаг.

ЕБС-ийн 3-12 дугаар ангийн сурагчид хамрагдах боломжтой.

 • Тухайн хичээлийн жилийн 9 дүгээр сараас 5 дугаар сар хүртэл буюу 8 сарын хугацаатай хичээллэнэ.
 • Хөгжмийн дугуйлан: Ганцаарчилсан байдлаар хичээл явагдана.
 • Группын дугуйлан: 1 ангид 20-25 сурагчтай хичээллэнэ.
 • Өглөөний ээлж: 08:30 -10:00 цаг, 10:10-11:40,
 • Өдрийн ээлж: 14:30-15:55 цаг, 16:05-17:30 цаг

Нийслэлийн 7 дүүрэгт 19 байршилд 7 төрлийн 30 салбар дугуйлан хичээллэж байна.

 • Боломжгүй. Дагаж мөрдөх журамд заасан байгаа.
 • Жил бүрийн 12 дугаар сарын 26-31-ны өдрүүдэд болдог
 • Үгүй. Амралтын өдөр ганцаарчилсан дугуйлангаас бусад дугуйлан хичээллэхгүй.
 • Группын дугуйлан долоо хоногт 2 удаа. 1 хичээллэхдээ 1:30 минут
 • Ганцаарчилсан төрлийн дугуйлан долоо хоногт 2 удаа, 40 минутаар хичээллэнэ
 • Дугуйлангийн төлбөрийн мэдээллийг дугуйлангийн багшаас                 
 • МХО-ны сургалтын албаны дугаар 11-318275

Сургалтын төлбөр төлөх заавар

Байгууллагын нэр: МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН ОРДОН

Банкны нэр: ТӨРИЙН САН 

Дансны дугаар: 100200051060

Мөнгөн дүн: ТУХАЙН ДУГУЙЛАНГИЙН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

Гүйлгээний утга: БАГШИЙН КОД, СУРАГЧ ХҮҮХДИЙН ОВОГ НЭР

СҮҮЛД МЭДЭЭЛЛИЙГ ШИНЭЧИЛСЭН ОГНОО: 2019 оны 09 дүгээр сар